بودجه پيشنهادي سال 86 به مجلس مي رود.

بودجه احمدي نژادي : زمان شهردار بودن آقاي احمدي نژاد ، وقتي شهرداري مناطق بودجه پيشنهادي خود را به شهرداري مركز ارائه دادند،بسياري از كد پروژه هاي عمراني به مناطق تخصيص نيافت و طبق برنامه آقاي شهردار بصورت متمركز در شهرداري تهران و با صلاحديد آقايان (هاشمي،مشايي و ..) هزينه گرديد.از جمله اين كد پروژه ها پروژه كمك به عمران مساجد بود كه آقايان با افراد بسيج مساجد جلساتي را برقرار مي كردند و سپس اعتبار كمك به مسجد را تخصيص مي دادند و نتيجه آن رييس جمهور شدن آقاي احمدي نژاد با كمك مساجد بود.ضمن اينكه بابت احداث پروژه هاي جديد از قبيل احداث پارك به منطقه ما هيچگونه اعتباري تخصيص نيافت، اما در سال 85 (پس از رفتن آقاي احمدي نژاد)اعتبار احداث 8 پارك به منطقه داده شد  و اين خود نشان دهنده نوع تفكر زير بنايي آقاي رييس جمهور خواهد بود.

/ 1 نظر / 15 بازدید
برای فردا

سلام خوبين؟ به نظرم يک خرده دارين بی ملاحظه می نويسين!! هر واقعيتی رو که نبايد جار زد.......